Toti antreprenorii se gasesc in mod frecvent in situatia de a fi ori prestatori ori beneficiari de servicii. De altfel, contractul de servicii (inclusiv varianta sa contractul de furnizare servicii, precum utilitatile, definit prin prestarea unor servicii la unul sau mai multe termene ulterioare ori in mod continuu) este cel mai frecvent tip de contract intalnit in business. Ca atare, este util si protectiv ca un antreprenor sa tina seama de anumite aspecte atunci cand se gaseste fie in ipostaza de beneficiar, fie in ipostaza de prestator in cadrul unui contract de srevicii.

In primul rand, un contract de prestari servicii ar trebui sa contina fie in cuprinsul sau, fie ca anexa, serviciile care trebuie executate in temeiul respectivului contract.

Daca sunteti prestator, recomandarea este ca serviciile sa fie detaliate si exacte, tocmai pentru a se evita situatia in care, datorita unor imprejurari necunoscute initial, sa fiti nevoiti sa le executati fara o remuneratie suplimentara. In acest fel, clientul are imaginea clara a serviciilor la care v-ati angajat in pretul convenit si orice executie suplimentara necesara va trebui sa faca obiectul unui act aditional atasat contractului de baza, act ce va arata serviciile suplimentare ce vor fi executate si costul acestora, neomitand si termenul lor de plata (modalitatea de plata).
Niciodata nu incepeti a realiza servicii suplimentare nementionate in contract, fara un accept expres (in scris) din partea clientului si fara a mentiona costul acestora!
Recomandarea de a detalia serviciile in mod expres in contract se mentine si daca sunteti benenficiarul acelor servicii pentru a putea ca ulterior sa pretindeti executarea respectivelor servicii de la prestator. Chiar daca o formulare mai generala care s-ar referi la toate serviciile auxiliare si necesare realizarii unui anumit proiect ar putea oferi avantajul unei interpretari mai largi care sa sustina eventual o solicitare a dumneavoastra (de ex. de a va fi furnizate orice servicii necesare pentru realizarea respectivului proiect si nu numai serviciile expres prevazute in contract), totusi in situatia in care prestatorul ar refuza prestarea respectivelor Servicii, instanta va trebui sa determine respectivele servicii in mod concret.

In ceea ce priveste pretul si conditiile de plata, recomandarea este ca pentru fiecare etapa de realizare a serviciilor, inainte de a se emite factura, va fi intocmit un raport de receptie care va fi semnat de ambele parti contractante sau un proces verbal de receptie partiala/finala sau orice alt document care sa ateste executia in fapt a serviciilor. Asemenea documente pot fi solicitate in cadrul unui control fiscal, conform codului fiscal. Plata poate fi efectuata prin transfer bancar; acreditiv; sau bilete la ordin.

Daca sunteti in pozitia de prestator, ar trebui sa va asigurati ca obligatiile dumneavoastra sunt precizate in mod expres, clar si limitativ. In practica, ar fi vorba, in principiu de urmatoarele obligatii:

 • prestarea la anumite standarde

Este important ca in contract sa fie prevazute in mod expres standardele avute in vedere, fara includerea de referiri generale la “toate standardele” aplicabile

 • finalizarea la anumite termene

Termenele trebuie precizate in mod expres, pentru a nu exista dubii de intrepretare cu privire la livrarea la timp.

 • Funizarea anumitor materiale

Este important de precizat in mod expres daca la realizarea serviciilor se vor utliza materialele prestatorului sau ale beneficiarului

Daca sunteti in pozitia de beneficiar, este recomandabil sa aveti in vedere urmatoarele:

 • prestarea in conformitate cu toate standardele aplicabile in materie

Includerea obligatiei de a  fi respectate toate standardele aplicabile in materie are avantajul pentru beneficiar ca in situatia in care partile omit includerea in contract a anumitor standarde specifice, acestea sa fie totusi aplicabile pentru prestator, chiar daca nu sunt obligatorii in baza legii. Standardele prevazute in mod obligatoriu in lege trebuie respectate indiferent daca sunt mentionate in contract sau nu.

 • finalizarea la anumite termene

Precizarea unor termene exacte este esentiala, cu indicarea sanctiunilor aferente precum penalitati de intarziere stabilite ca procent prin raportare la valoarea serviciilor neprestate la timp.

 • respectarea drepturilor de proprietate intelectuala ale tertilor

Este recomandabila includerea de obligatii exprese cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv precizarea sanctiunilor aferente in caz de incalcare.

 • deplasarea la anumite locatii

Este recomandabila includerea unei obligatii exprese de prezentare a reprezentantilor prestatorului la anumite locatii, in cazul in care se doreste ca prestarea serviciilor sa se faca la anumite locatii.

 • prezentarea de polite de asigurare sau scrisori de garantie bancara, etc

Stabilirea in mod expres a obligatiei de a prezenta polite de asigurare/scrisori de garantie bancara care sa acopere riscul neexecutarii contractului.

Raspunderea este un element esential in contract atat daca sunteti prestator, cat si daca sunteti beneficiar.

Limitarea raspunderii pentru viciile serviciilor prestate se impune daca aveti calitatea de prestator. Acest lucru se poate realiza prin mai multe mijloace:

 • stabilirea unui termen scurt de notificare a viciilor serviciilor prestate: de ex. poate fi stabilit un termen de maxim 2 zile lucratoare de la receptie si a viciilor ascunse, in caz contrar beneficiarul avand dreptul de a refuza plata doar in situatia in care nu notifica in termen de 2 zile lucratoare de la receptie viciile aparente ale serviciilor (cu conditia ca prestatorul sa fie de buna credinta);
 • reducerea intinderii raspunderii: de ex. poate fi stabilit in mod expres in contract ca prestatorul are doar obligatia de a presta din nou serviciile nefiind obligat la plata niciunei despagubiri;
 • interdictia de a refuza receptia serviciilor, cu exceptia situatiei in care serviciile incalca in mod evident conditiile convenite in contract sau in comanda;
 • precizarea in mod expres in contract ca:
 • prin semnarea procesului verbal de receptie fara mentiuni, beneficiarul renunta la orice actiune sau pretentie impotriva prestatorului rezultand din sau in legatura cu serviciile; si
 • simpla apreciere negativa subiectiva a beneficiarului cu privire la servicii nu va fi considerat viciu aparent si nu ii va acorda dreptul de a refuza, total sau partial, plata pentru servicii.

Daca aveti calitatea de beneficiar in contract, puteti fi interesat de agravarea raspunderii pentru viciile serviciilor prestate de prestator /pentru neprestarea la termen, stabilind in mod expres in contract ca:

 • prestatorul raspunde pentru prejudiciul direct si indirect generat de viciile serviciilor; sau
 • valoarea prejudiciului predeterminat de parti in cazul incalcarii de catre prestator a obligatiei de garantie pentru vicii este de X euro. Beneficiarul va putea executa scrisoarea de garantie bancara pusa la dispozitie de catre prestator pentru a garanta executarea corespunzatoare serviciilor la simpla sa solicitare adresata bancii emitente;
 • in cazul in care prestatorul nu presteaza la termenele prevazute in contract, beneficiarul va avea dreptul de a solicita prestatorului penalitati de intarziere (de 0,1% pe zi de intarziere, de ex.) calculate prin raportare la valoarea serviciilor, de la data la care trebuiau finalizate si pana la data la care sunt efectiv executate.

In caz de incalcare a obligatiilor contractuale, partile pot inceta contractul fie (i) prin reziliere unilaterala, prin transmiterea unei notificari de incetare, in cazul in care are loc o incalcare a unei obligatii esentiale din contract sau incalcarea repetata a unor obligatii neesentiale din Contract, fie (ii) considerandu-l incetat de plin drept, in baza unui pact comisoriu expres, in cazul incalcarii unei obligatii esentiale din contract, determinate in mod exact in cadrul pactului comisoriu.

Indiferent daca partile opteaza pentru  reziliere unilaterala sau pact comisoriu, este recomandabila includerea in mod expres in contract a obligatiilor considerate esentiale, a caror incalcare poate conduce la incetare.

In cazul contractelor de prestari servicii, sunt in mod general considerate obligatii esentiale: prestarea serviciilor la anumite termene / standarde si plata pretului. Partile pot conveni insa sa atribuie caracter “esential” si altor obligatii precum: remedierea viciilor intr-un anumit termen, respectarea termenului de garantie, etc.

Incetarea contractului in alte conditii decat cele prevazute in contract da dreptul oricarei parti sa ceara plata da daune-interese pentru acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a incetarii. Pentru evitarea situatiei in care trebuie dovedita in instanta dovedirea intinderii prejudiciului este recomandabila includerea unei clauze penale prin care sa fie pre-determinata suma de achitat daca una dintre parti inceteaza contractul in alte conditii decat cele prevazute in contract sau in lege.

Daca se pune problema subcontractarii serviciilor asumate de catre prestator, acest lucru este permis in cazul in care, prin vointa partilor, contractul nu este considerat intuitu personae sau interdictia subcontractarii nu rezulta implicit din natura contractului. In cazul subcontractarii, prestatorul răspunde fata de beneficiar pentru calitatea serviciilor furnizate de tertul subcontractant, avand insa drept de regres impotriva acestuia din urma.

La finalul contractului, mai sunt o serie de clauze de avut in vedere precum: clauza de integralitate (pentru a evita riscul ca instanta sa dispuna completarea contractului daca partile se pun de acord asupra elementelor esentiale (art. 1182 (3) Cod Civil)): Prevederile contractului reprezinta in totalitate termenii aplicabili acestuia si nu exista elemente secundare asupra carora partile nu au convenit; clauza privind continutul contractului: Nu se poate deroga de la prevederile exprese ale contractului decat prin act aditional si nu vor fi incidente uzantele sau prevederile in echitate.; sau clauza de impreviziune: Partile isi auma riscurile referitoare la schimbarile imprevizibile ale imprejurarilor si renunta la orice drept de a cere in instanta adaptarea sau incetarea contractului.

 

Elementele de mai sus nu sunt in niciun mod exhaustive si nici nu reprezinta consultanta juridica pentru un caz specific. Totusi, acestea reprezinte instrumente care se doresc a va fi utile in a naviga prin hatisul complicat al aspectelor juridice care va afecteaza atat in calitate de prestator, cat si de beneficiar.